Projekti

NAZIV PROJEKTA (OPERACIJE) KORISNIKA/PARTNERA U PROJEKTU

KK.06.3.1.17.0030 – Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada
Innecto d.o.o.“

KRATKI OPIS PROJEKTA (OPERACIJE)

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje
građevnog otpada na području Splitsko dalmatinske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja
projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta i održivom gospodarenju
otpadom. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina
građevnog otpada na području Splitsko dalmatinske županije. Smještaj i servisiranje postrojenja je
predviđeno na lokacijama: Put Stombrata 5, Plano – Trogir i poslovna zona Muć. U sklopu projekta se
nabavlja sljedeća oprema: mobilna drobilica, sijačica, utovarivač, bager i čekić za bager.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA (OPERACIJE)

Cilj projekta: Povećati kapacitete za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Splitsko
dalmatinske županije.
Rezultat projekta: Osiguran dodatni kapacitet recikliranja otpada te smanjena količina građevnog
otpada i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada odloženog na odlagališta na području obuhvata
projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

8.996.830,25 kn / 6.297.781,17 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (OD-DO)

07/08/2020 – 07/06/2021

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Ivan Sikirica, innecto1@st.t-com.hr