Reference

Naše reference

• Rekonstrukcija i dogradnja postojeće Vodospreme Korčula
• Izgradnja kanalizacijskog sustava Podstrana I. faza
• Izgradnja sustava kanalizacije otpadnih voda, vodoopskrbnog cjevovoda i obalne šetnice s javnom rasvjetom u naselju Stomorska na otoku Šolti
• Izgradnja kolektora uz Gostinjski Potok (F72´) i grupa kolektora u Kaštel Starom i Kaštel Lukšiću
• Izgradnja dijela fekalnog kanala S-1 u Ulici Rovci
• Izgradnja CS Slatine 1 s pripadajućim kolektorima odvodnje otpadnih voda i izgradnja sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda na CS Slatine 1
• Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put Žabic u Kaštel Novom
• Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put svetog Jurja u Kaštel Starom
• Izgradnja kolektora otpadnih voda uz potok Majurine, Kaštela
• Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik-Svirče
• Izgradnja i održavanje šumskih infrastruktura UŠP Gospić-Perušić, UŠP Gospić-Gračac
• Izgradnja, rekonstrukcija i /ili sanacija fekalnih kolektora i priključaka sekundarne mreže u kaštelima u sklopu kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir, 1. Faza u svrhu povećanja količina dotoka fekalnih voda iz postojeće mreže u glavne kanalizacijske objekte
• Izgradnja razdjelne kanalizacije. Fekalna u duljini od 431,0 m u ulici Put Dragulina u Trogiru, kao i dogradnja vodovoda u duljini od 114,0 m
• Popravak garaža i uređenje okolnog zemljišta u Kninu
• Izvođenje zemljanih radova na izgradnji stanice ukapljenog naftnog plina u kompleksu hala brodogradilišta Brodotrogir d.d.
• Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture UŠP Gospić-Perušić
• Popravak ograde uz regulacijski kanal bujice
• Održavanje šumskih protupožarnih prometnica tehnologijom IN SITU-STABILIZACIJA CEMENTOM
• Rekonstrukcija ugostiteljsko turističkog objekta – Hotel Marčić
• Popravak i zamjena ograde oko vojarne Divulje na predjelu oko objekta 16 do 163 i ograde prema moru u vojarni Divulje
• Izvođenje radova i obavljanja poslova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, ulica i javno prometnih površina na području Općine Podstrana
• Održavanje šumskih presjeka s elementima šumskih cesta i to tehnologijom sitnilicom Šumarija Biograd i Šumarija Korčula
• Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture na području UŠP Gospić, Perušić
• Održavanje šumskih presjeka s elementima šumskih cesta i to tehnologijom sitnilicom za UŠP Split
• Priprema, izgradnja, održavanje, profiliranje i valjanje gornjeg stroja šumskih prometnica, tehnologija sitnilicom UŠP Senj, Gospić
• Izgradnja vodospreme „Kućište“ - Viganj pristupni put i cjevovod.
• Izvođenje radova tehnologijom sitnilicom, izrada servisnog prilaza-šumski put Jelinak, izrada putova do mjernih stanica Malačka, Opor, Boraja i Čemernica; sanacija puta prema mjernoj stanici VE Boraja i VE Jelinak
• Izgradnja etažnog parkirališta za osobna vozila sa pripadajućim prometnicama ukupne površine cca 12.560,00 m2 za Brodotrogir d.d.
• Izgradnja kanalizacije otpadne vode s priključkom na kanalizacijski sustav Split-Solin
• Radovi u eksploatacijskom polju kamenoloma Oblićevac.
• Izgradnja vodospreme „Sv. Luka i spojnog cjevovoda „podmorski ispust cjev. Prijevor-Ubli“
• Izgradnja i održavanje šumskih vlaka Šumarija Perušić
• Izvođenje zemljanih radova na stambenoj građevini radnog naziva Duilovo A-Beletage, naselje Pazdigrad u Splitu
• Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture grupa 8-UŠP Koprivnica, Šumarija Ivanec
• Održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnoprometnih površina u općini Podstrana
• Izvođenje radova na izgradnji benzinske postaje Dugi Rat
• Izvođenje radova na uređenju stana na uređenju stana za svjetiničare na p.s. „hrid Blitvenica“
• Izvođenje radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 65057, dionice Čavoglave-Crivac
• Izvođenje radova na zamjeni vodoopskrbnog cjevovoda Vodosprema Gršćica I - Vodosprema Gršćica II sa uređenjem Vodospreme Gršćica I
• Izmještanje vodovoda na rotoru Korčula
• Izvođenje građevinskih radova za potrebe intervencija i održavanja za HEP Elektrodalmacija Split na području Solina i Žrnovnice
• Izvođenje radova na održavanju PP prometnica sa el. šumskih cesta ukupne količine 8,07 km (Šumarija Dubrovnik), 15,65 km (Šumarija Korčula), 10,70 km (Šumarija Brač), 10,23 km (Šumarija Split i Šibenik)
• Izvođenje uzgojnih radova površine 22,39 ha na prostoru šumarije Hvar
• Izvođenje radova na izgradnji nastavka Rooseweltove ulice u Splitu
• Izgradnja vjetroenergetskog postrojenja za proizvodnju električne energije snage 30 MW sa svim uslugama i komunalnom infrastrukturom koji se odnose na isto na lokaciji Jelinak
• Sanacija valjaonice i pristupnih rampi na građevini u Kaštel Sućurcu
• Građevinski radovi za izgradnju turističke zgrade - apartmana Duće-Rogač
• Izvođenje građevinskih radova za potrebe HEP - Operator distribucijskog sustava DP Elektrodalmacija na području pogona Metković
• Izgradnja III. etape vodoopskrbnog sustava općine Šestanovac
• Izgradnja vodospreme Kučište - Korčula, pristupnog puta i cjevovoda
• Izgradnja dovodnog cjevovoda za vodospremu Metković
• Izgradnja Vodopreme Sv. Luka i spojnog cjevovoda na Lastovu
• Izgradnja vodoopskrbnog sustava Polačkog bazena faza II
• Izvođenje građevinskih radova Elektrodalmacije na području grada Splita, zapadni dio ulice: Spinčićeva, Dubrovačka, Stinice do rta Marjan
• Održavanje PP prometnica na području otoka Visa
• Izvođenje građevinskih radova radova Elektrodalmacije na području otoka Hvara - godišnji ugovor
• Izvođenje radova na čišćenju kanala oborinske kanalizacije na području grada Sinja
• Izgradnja Fach mareket centar u Imotskom
• Izvođenje građevinskih radova za potrebe intervencija, održavanje i izgradnja priključaka Elektrojuga-a Dubrovnik, područje: Središte Elektrojuga Dubrovnik (grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje i Elafitski otoci), Središte Elektrojuga Dubrovnik i Pogonski ured Konavle (Konavle i Župa Dubrovačka), Elafiti (otoci Lokrum, Koločep, Lopud, Šipan i Jakljan), Župa dubrovačka, Rijeka dubrovačka i Dubrovačko primorje, Pogonski ured Ston (kopneni dio), Pogonski ured Blato (otok Korčula i Lastovo) – godišnji ugovor
• Izvođenje građevinskih radova radova za potrebe intervencija, održavanja, održavanja i izgradnja i izgradnje priključaka Elektrodalmacije na području otoka Šolte - godišnji ugovor
• Izvođenje radova na izgradnji proizvodno skladišne građevine TROMONT u PZ Čaporice - Trilj
• Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrba dijela II. zone naselja Kaštel Sućurac sekundarna mreža iznad D-8
• Izgradnja benzinske postaje u Splitu BP Poljud
• Izgradnja cestovne infrastrukture Grohote – istočni dio
• Izvođenje radova na sanaciji domova M.O. Sitno, Bogdanovići, Trolokve, Prgomet i Labin na području općine Prgomet
• Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Janjina
• Izgradnja komunalne infrastrukture stambenog naselja Mezanovci 1
• Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela zaseoka Općine Lećevica
• Izgradnja vodoopskrbnog sustava Benkovac-Općina Lišane
• Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Škabrnja
• Izvođenje radova na rekonstrukciji građevinskih radova objekata u Općini Pučišća
• Izvođenje radova na dogradnji i rekonstrukciji st. građevina, Općina Nerežišća
• Izgradnja cjevovoda Babina-Brna-podmorski prijelaz za Lastovo dionica VS „Brna“-podmorski prijelaz za Lastovo
• Probijanje i planiranje šumskih puteva u Moseću
• Izgradnja elektromreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže bazena za eksploataciju kamena „Donji Humac“
• Izgradnja vodoopskrbnog Naselja Blato na Cetini
• Izgradnja I. faza vodoopskrbnog sustava Drvenik Veli
• Sanacija protupožarnih poljskih puteva i ulica na području Općine Janjina i zatrpavanje vodospreme Janjina
• Izgradnja cjevovoda CS “Smokvica – Vela Luka
• Građevinski radovi na sanaciji cjevovoda Pjevor-PK „Sožanj“ Otok Lastovo
• Izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekta u Medićima
• Izvođenje građevinskih i zanatskih radova za potrebe intervencija, održavanja, građenja i izgradnje priključka na području otok Šolta
• Naknadni radovi na izgradnji cjevovoda Studenci-Dolića Draga-Proložac
• Izvođenje građevinskih radova sa samoposlužnoj autopraonici u Šibeniku
• Građevinski radovi na rekonstrukciji MŽ 0,4 KV iz TS Rogač, TS Grohote TS Dugo Selo
• Sanacija vodosprema naselja Savar
• Izgradnja potpornih zidova na području Općine Lećevica
• Izvođenje radova na izgradnji i uređenju protupožarnih puteva na području Općine Sali
• Građevinski radovi za GTS 10 (20) /0,4 KV Supetar 13 i priključak KB 20 KV
• Izgradnja ogradnog zida i ulaza- Mjesno groblje Kučine
• Uređenje terena grobnog polja XVI-Novo groblje Solin
• Izgradnja dijela Zoranićeve ulice u Solinu
• Izgradnja kanala za vodovodnu mrežu na Hvaru
• Izvođenje radova na probijanju poljskih puteva Općina Janjina
• Vodovod primarna mreža naselja Savar na Dugom otoku
• Gradnja cjevovoda Studenci-Dolića Draga-Proložac
• Uređenje istočnog ulaza u naselje Nerežišća
• Izgradnja I. faza vodoopskrbnog sustava Drvenik mali
• Gradnja cjevovoda PK Sožanj – VS Ubli
• Izgradnja kapelice i mrtvačnice u Grohotama
• Sanacija poljskih puteva u naseljima Osobljava, Sreser i Janjina
• Radovi na izgradnji i uređenju protupožarnih puteva na području Općine Sali-Dugi otok predio „Polje“ (Lopata)
• Vodovodna i kanalizacijska mreža dijela Žnjan-jug
• Izgradnja ogradnog zida na sjevernom nogostupu županijske ceste Ž-6137
• Izvođenje radova na izgradnji kanala za polaganje el. kabela i cijevi vodovodne mreže
• Nabava, montaža i puštanje u pogon vodovoda Savar-Dugi otok
• Građevinski radovi na izgradnji prilaznog puta od mrtvačnice do grobnog polja XVIII-Novo grobno polje Solin
• Radovi na završetku izgradnje mrtvačnice na mjesnom groblju Mravince
• Građevinski radovi na proširenju groblja „Sv. Križ“ u Trpnju
• Proširenje novog groblja u Okrugu Gornjem s uređenje pristupnog puta i okoliša
• Vodovodna mreža Općine Smokvica
• Izgradnja vodoprijenosnog cjevovoda Korušice – Uble
• Izgradnja vodoopskrbnog sustava Ričice
• Poslovna zgrada PBZ u Split
• Rekonstrukcija ulice sa odvodnjom „Priko Vode“
• KB rasplet „Selca 3 – „Gornji Humac“
• Izgradnja poslovne zgrade MAX MORIS d.o.o na lokaciji u Splitu, predio Sirobuja
• Izvođenje radova na vodospremi Kilići
• Izgradnja stambeno-poslovne zgrade u Solinu