Usluge

Vodogradnja

construction1Vodogradnja ili hidrotehnika je dio građevinarstva koji se bavi građevinskim i drugim zahvatima koji omogućuju gospodarenje vodama, to jest iskorištavanjem vodnih snaga, melioracijama, plovnim putovima i lukama, regulacijama vodotoka (vodnogospodarska vodogradnja), te vodoopskrbom, odvodnjom i zaštitom voda od onečišćenja (zdravstvena vodogradnja).

Vodogradnjama se katkada nazivaju i građevine i radovi kojima se ti zahvati ostvaruju: brane, hidroelektrane, vodne akumulacije (umjetna jezera), nasipi za obranu od poplava, melioracije tla, objekti za pročišćavanje i zaštitu voda (obrada vode), neplovni i plovni kanali, luke i pristaništa, regulacije vodotoka i regulacijske građevine, vodospreme, vodozahvatne građevine, vodovodi i cjevovodi, kanalizacije i drugo.

Naše usluge vodogradnje:

  • Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
  • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
  • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, te rukovođenje sustavom za navodnjavanje
  • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
  • Uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)